Zamówienia publiczne

30.10.2017

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie/ (Nr postępowania: Sygn. Akt ZP/P/U/03/17)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie/(Nr postępowania: Sygn. Akt ZP/P/U/03/17) wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy pod nazwą: Memling Security Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk o cenie 158.345,28 zł.


Uzasadnienie

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie/(Nr postępowania: Sygn. Akt ZP/P/U/03/17) złożone zostały następujące oferty:

  1. Oferta nr 1 – NORD SECURITY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk, cena 201.257,52 zł
  2.  Oferta nr 2 - Grupa DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa, Grupa DSF Sp. z o.o., ul. Powstańców 4 A lok 67, 05-091 Ząbki,  cena 215.498,46 zł
  3. Oferta nr 3 - Memling Security Sp. z o.o. , Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk, cena 158.345,28 zł.

    Ocenie poddano wszystkie oferty, które uzyskały następującą punktację w danym kryterium:

Oferta nr 1 - NORD SECURITY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk

Punktacja w kryterium cena: 47,21 pkt

Punktacja w kryterium  doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 40 pkt
Łącznie: 87,21 pkt


Oferta nr 2 - Grupa DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o. (lider konsorcjum), ul. Krynoliny 13, 03-699 Warszawa, Grupa DSF Sp. z o.o., ul. Powstańców 4 A lok 67, 05-091 Ząbki,  cena 215.498,46 zł Punktacja w kryterium cena: 44,09 pkt

Punktacja w kryterium  doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 40 pkt
Łącznie: 84,09 pkt


Oferta nr 3 - Memling Security Sp. z o.o. , Al. Grunwaldzka 309, 80-309 Gdańsk

Punktacja w kryterium cena: 60 pkt

Punktacja w kryterium  doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: 40 pkt
Łącznie: 100 pkt

Oferta nr 3 uzyskała łącznie najwyższą punktację w wyniku sumy punktacji za poszczególne kryteria Cena i Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, a zatem stanowi ofertę najkorzystniejszą.
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie/(Nr postępowania: Sygn. Akt ZP/P/U/03/17) nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej z ofert.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 79710000-4 Usługi ochroniarskie/(Nr postępowania: Sygn. Akt ZP/P/U/03/17) nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.