Regulamin sprzedaży online Klubu Żak

w Gdańsku, 80-266, ul. Grunwaldzka 195/197

§1

Sprzedaż biletów:

1/ Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Klubem Żak zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronach www.klubzak.com.pl i www.jazzjantar.pl z przekierowaniem na stronę www.tickets.klubzak.com.pl tj.:
b/ prawidłowego wypełnienia formularza i wymaganych w nim danych,
c/ uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie poprzez system www.przelewy24.pl w ciągu 30 minut od złożenia zamówienia (po upływie 30 minut rezerwacja biletu/biletów zostanie anulowana).
d/ otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

2/ Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego Regulaminu Klubu Żak oraz Regulaminu Sprzedaży online.

3/ Podana cena biletu w złotych polskich jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl (2,4% ).

4/ Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności poprzez system Przelewy.24 otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku na białym papierze lub zapisania na przenośnym urządzeniu elektronicznym w taki sposób, by indywidualny kod był czytelny dla skanera Klubu Żak. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na imprezę Klubu Żak jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu: wydrukowanego na biały papierze lub na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

5/ Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.

6/ W systemie sprzedaży online można kupić wyłącznie bilety w cenie normalnej. Bilety zniżkowe są w sprzedaży wyłącznie w kasie Klubu Żak, sprzedaż odbywa się na podstawie dokumentu uprawniającego do zniżki.

7/ Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w imprezie, na którą został zakupiony bilet.

8/ Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązani są w procesie zamawiania zaznaczyć opcję "Faktura VAT" oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.

9/ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

10/ System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedno wydarzenie. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów Klub Żak  prosi o kontakt z kasą Klubu Żak (kasa@klubzak.com.pl lub 58 344 05 73 w.117 w godzinach pracy kasy).

11/ Sprzedaż biletów na daną imprezę w Systemie online kończy się o godzinie 20.00 dnia poprzedzającego imprezę lub po wyczerpaniu puli biletów. Klub Żak zastrzega sobie prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online i/lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane wydarzenie tylko w kasie biletowej Klubu Żak bez konieczności podawania przyczyn. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w Kasie Klubu Żak.

12/ Klub Żak nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

13/ Klub Żak nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.

14/ Klub Żak nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytania indywidualnego kodu na bilecie w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na przenośnym urządzeniu elektronicznym.

§2

Reklamacje, zwrot biletów:

1/ Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: kasa@klubzak.com.pl lub w Kasie Klubu Żak w godzinach pracy kasy.

2/ W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Klubu Żak, Klub Żak  przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty stanowiącej wartość zakupionego biletu (z pominięciem opłaty prowizyjnej systemu Przelewy24) w kasie Klubu Żak w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Kupującego w sposób opisany w pkt. 4 niniejszego paragrafu.;

3/ W przypadku odwołania albo zmiany czasu lub miejsca wydarzenia kulturalnego Klub Żak poinformuje o tym fakcie Kupującego, który kupił bilety, poprzez przesłanie tej informacji Kupującemu e-mailem i umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Klubu Żak lub Festiwalu Jazz Jantar oraz na stronach na Facebook.com/KlubZak i facebook.com/JazzJantar.

4/ W sytuacji odwołania wydarzenia kulturalnego Klub Żak nie jest zobowiązany do indywidualnego poinformowania Kupującego, który kupił bilety, o niemożności spełnienia świadczenia, gdy odwołanie nastąpiło na mniej niż 14 dni przed datą takiej imprezy. Klub Żak poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Klubu Żak lub Festiwalu Jazz Jantar oraz na stronach Facebook.com/KlubZak lub Facebook.com/JazzJantar.

5/ Nie stanowi niemożności spełniania świadczenia zmiana części składu artystów lub zespołów artystycznych występujących na Festiwalu (tj. na imprezie kulturalnej z udziałem wielu artystów lub zespołów artystycznych). W takiej sytuacji nie jest możliwy zwrot biletów.

6/ Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.

7/ Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy (Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.) 

§3

Ochrona danych Kupującego:

1. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia w systemie sprzedaży online na stronie Klubu Żak www.tickets.klubzak.com.pl Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez okres pięciu pełnych lat kalendarzowych od daty zakupu online przez Klub Żak danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

2. Dokonując zakupu online Kupujący zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki powstałe w wyniku nieprawidłowego wypełnienia formularzy, wniosków i innych dokumentów w zakresie podanych danych, wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

 

3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych przez Klub Żak w Gdańsku, 80-266, ul. Grunwaldzka 195/197 odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

5. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia – kontakt: kasa@klubzak.com.pl.

§4

Postanowienia końcowe:

1/ Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Klubu Żak nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

2/ Klub Żak nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Klub Żak nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

3/ Klub Żak nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

4/ Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Kasy biletowej Klubu Żak opublikowane zostały na stronie www.klubzak.com.pl lub na stronie www.jazzjantar.pl oraz w siedzibie Klubu Żak.

5/ Klub Żak zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

6/ Niniejszy Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej Klubu Żak oraz w Kasie Klubu Żak.