Zamówienia publiczne

03.08.2015

Sygnatura akt: ZP/P/U/01/15

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) - zamawiający wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego - Sygn. Akt: ZP/P/U/01/15
 
1) W SIWZ, Załącznik nr 2 a - wzór umowa o świadczenie usług codziennego sprzątania Klubu Żak w Gdańsku w § 11 ust. 2 po słowach: „może być naliczona Wykonawcy przez Zamawiającego” dodaje się słowo: „także” oraz w tym ustępie dodaje się następujące zdanie: „Zapisy zdania drugiego z ustępu powyżej stosuje się odpowiednio.”
 
2) W SIWZ, Załącznik nr 2 b - wzór umowa o świadczenie usług sprzątania okresowego Klubu Żak w Gdańsku w § 12 ust. 2 po słowach: „może być naliczona Wykonawcy przez Zamawiającego” dodaje się słowo: „także” oraz w tym ustępie dodaje się następujące zdanie: „Zapisy zdania drugiego z ustępu powyżej stosuje się odpowiednio.”
 
3) W SIWZ, Załącznik nr 10 - lista środków chemicznych jakie wykonawca będzie stosował do wykonywania zamówienia ulega zmianie i otrzymuje nową treść. Zmodyfikowany Załącznik nr 10 stanowi Załącznik do niniejszej Modyfikacji.

Dokumenty do pobrania

Oferta i załączniki

pdf (286 kB)

Pobierz

Umowa codzienna

po modyfikacji | pdf (207 kB)

Pobierz

Umowa okresowa

po modyfikacji | pdf (197 kB)

Pobierz

Załącznik numer 10 (sprzątanie)

po modyfikacji | pdf (91 kB)

Pobierz