Zamówienia publiczne

23.07.2021

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ad04fe08-5b33-4aea-96d2-f1aff74ad67e

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: KLUB "ŻAK"
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190510481
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Grunwaldzka 195/197
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-266
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 48 58 345 15 90
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@klubzak.com.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: klubzak.com.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
samorządowa instytucja kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd2e1046-e3a3-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00124197/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-22 14:49
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124197/01 z dnia 2021-07-22
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004734/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku oraz terenu przyległego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu
(https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (natasza.garczynska@klubzak.com.pl).
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w pkt VIII.1.1) SWZ składa się w oryginale, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej – jeżeli dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub
Żak – miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, tel.
58 344 05 73,
b. w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane
osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą
adresu e-mail: biuro@klubzak.com.pl lub iod@klubzak.com.pl albo drogą listu zwykłego na adres
siedziby Klubu Żak,
c. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Świadczenie usług
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124197/01 z dnia 2021-07-22
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego” – Znak
postępowania ZP/P/U/01/2021, prowadzonym w trybie podstawowym,
d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP,
e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie zostaną w
sposób trwały zniszczone,
f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy PZP,
g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/P/U/01/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług codziennego sprzątania siedziby Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul.
Grunwaldzkiej 195/197 wraz z przyległym terenem, w tym odśnieżanie, utrzymanie trawników,
posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych, usuwanie liści, opróżnianie śmietników
zewnętrznych,
oraz
- codzienne uzupełnianie ręczników, papieru toaletowego, mydła w płynie, worków na śmieci,
dozowników zapachów, kostek toaletowych, płynów dezynfekcyjnych (Wykonawca jest
zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt tych środków i materiałów),
- serwis sprzątający ma być realizowany wczesnym popołudniem, w związku z przedpołudniową
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124197/01 z dnia 2021-07-22
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
działalnością Klubu (około 60 dni, w dniach poniedziałek - piątek w okresie 12 miesięcy realizacji
usług),
- naprawy hydrauliczne w zakresie bieżącego utrzymania, konserwacji i naprawy urządzeń
sanitarnych (krany, rezerwuary, prysznice, inne),
- czyszczenie separatora tłuszczów w kawiarni,
2. sprzątanie okresowe obejmujące kompleksowe sprzątanie Klubu, w tym m.in:
- mycie okien - 8 razy w okresie obowiązywania umowy,
- sprzątanie sezonowe obejmujące: pielęgnację podłóg, czyszczenie ścian, pranie wykładzin,
foteli – 2 razy w okresie obowiązywania umowy,
- sprzątanie generalne – obejmuje swym zakresem sprzątanie sezonowe oraz prace
wysokościowe – odkurzanie i mycie elementów konstrukcji, ścian, elementów wykończenia
wnętrz znajdujących się w miejscach trudnodostępnych – 2 razy w okresie obowiązywania
umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90620000-9 - Usługi odśnieżania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-07 do 2023-09-06
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uzyskane za
kryterium: cena + punkty uzyskane za kryterium jakość rozumiana jako deklaracja wykonania
dodatkowych czynności związanych ze świadczeniem usługi) zostanie uznana przez Zamawiającego
za ofertę najkorzystniejszą dla całości zamówienia.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość jako deklaracja wykonania dodatkowych czynności związanych ze
świadczeniem usługi: tj. dodatkowe mycie przeszkleń na parterze (hol, hol kina, kawiarnia, toalety) –
powierzchnia liczona jednostronnie to około 200 m2.
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124197/01 z dnia 2021-07-22
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 150.000,00
zł,
2. Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje - co najmniej dwie
usługi sprzątania w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2
każdy, przez co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy o wartości co najmniej
150.000,00 zł netto, obejmujących w swym zakresie: sprzątanie wysokościowe (np. mycie okien,
elementów elewacji, konstrukcji wewnątrz budynków) oraz czyszczenie i pielęgnację podłóg i
glazury (np. pranie dywanów, wykładzin, akrylowanie, woskowanie podłóg, sprzątanie
pobudowlane różnorodnych powierzchni), ,
- dysponuje automatem szorująco-zbierającym; minimum 2 odkurzaczami; zamiatarką; maszyną
do polerowania szybkoobrotową z odpowiednim padem i automatem szorująco-polerującym,
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zapewniającymi wykonanie
zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymogami SWZ, tj. osobą
posiadającą minimum roczne doświadczenie w nadzorze i kierowaniu pracownikami
wykonującymi utrzymanie czystości i higieny oraz minimum pięcioma osobami sprzątającymi, z
czego minimum dwie winny mieć uprawnienia do pracy na wysokościach.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzone nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną minimum 150.000,00 zł,
2) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, co najmniej dwóch usług sprzątania obiektów użyteczności publicznej o powierzchni
nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, przez co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy o wartości co
najmniej 150.000,00 zł netto, obejmujących w swym zakresie: sprzątanie wysokościowe (np. mycie
okien, elementów elewacji, konstrukcji wewnątrz budynków) oraz czyszczenie i pielęgnację podłóg i
glazury (np. pranie dywanów, wykładzin, akrylowanie, woskowanie podłóg, sprzątanie pobudowane
różnorodnych powierzchni), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124197/01 z dnia 2021-07-22
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – według wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3) Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do
SWZ,
4) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego oferta winna zawierać:
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie
warunków udziału w postępowaniu, Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr
3 do SWZ.
Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się
o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej. Z treści
pełnomocnictwa muszą jednoznacznie wynikać czynności do wykonania, których pełnomocnik
jest upoważniony oraz umocowanie do reprezentacji wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy mogą być dokonywane w przypadkach opisanych szczegółowo we wzorze
umowy i mogą obejmować
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00124197/01 z dnia 2021-07-22
2021-07-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
2) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy
3) zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów płatności
4) w razie zmiany przepisów dotyczących:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub też
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
5) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji
upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z
realizacją przedmiotu umowy,
6) Wykonawca zaproponuje obniżenie ceny usług wykonywanych na podstawie niniejszej
umowy lub wprowadzi upusty lub promocje cenowe zaakceptowane przez Zamawiającego;
- oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp, przy czym wszystkie
zmiany w umowie zostają potwierdzone aneksem w formie pisemnej.
Zmiany umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Strona
inicjująca zmianę/y występuje na piśmie wskazując zakres proponowanej zmiany, podstawę
prawną i uzasadnienie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
 

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-03 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Dokumenty do pobrania

Ogloszenie 2021

Pobierz

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Pobierz

Umowa

Pobierz

Załączniki

Pobierz