Zamówienia publiczne

18.07.2016

Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Żak , ul. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3451590, faks 58 3440573.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klubzak.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru i ochrony mienia w Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, tj. całodobowa usługa dozoru i ochrony mienia pełniona non stop przez jednego pracownika ochrony oraz całodobowy monitoring własnymi urządzeniami technicznymi, a w szczególności: całodobowe strzeżenie mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą i kradzieżą z włamaniem, udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego, niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie Zamawiającego osób nieupoważnionych, poza miejscami dostępnymi dla gości, ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem pojazdów znajdujących się na terenie Klubu (parking główny, parking wewnętrzny i plac przy wejściu głównym), w szczególności strzeżenie samochodów gości po zamknięciu parkingu wewnętrznego, nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zauważonych zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o zagrożeniach ich powstania, w tym podejrzeniu terroryzmu, zapobieganie powstaniu innych szkód t.j.; zalanie pomieszczeń, pożar i inne zdarzenia losowe, kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez właściwą obsługę dozorową systemu p.pożarowego, usuwanie z terenu Klubu osób naruszających spokój, ustalony porządek prawny, w szczególności Regulamin Porządkowy Klubu Żak, w tym osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających, prowadzenie stałego monitoringu terenu chronionego przy użyciu co najmniej 17 własnych kamer wizyjnych i odbiornika wraz rejestracją kolorowego obrazu i z serwisem, stałe i adekwatne do okoliczności patrolowanie terenu Zamawiającego (budynek i otoczenie), w tym celem uniemożliwienia zamieszczenia grafitti na budynku Zamawiającego, prowadzenie na bieżąco Dziennika Dozoru, przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie i rejestrowanie ruchu kluczy przechowywanych w Portierni, udzielanie bieżących informacji osobom z zewnątrz przychodzącym do Klubu, wykonywanie bieżących poleceń kierownictwa Zamawiającego oraz osoby wyznaczonej w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony mienia, znajomość i stosowanie: regulaminów wewnętrznych Zamawiającego – Regulaminu Porządkowego Klubu Żak, funkcjonowania i obsługi centrali sygnalizacji pożaru i postępowania alarmowego, instrukcji dyżurnego punktu ostrzegania i alarmowania, podstawowych zasad postępowania w przypadku pożaru, zamachu terrorystycznego i innych zdarzeń. Część B zamówienia: Świadczenie usług ochrony imprez kulturalnych w Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, a w szczególności: zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na imprezach kulturalnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego (każdorazowy zakres zadań, okres ochrony i wymagana liczba pracowników ochrony będą zgłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem), dokonywanie czynności sprawdzających wobec osób wchodzących oraz pojazdów wjeżdżających na teren objęty ochroną (wymagani do tego celu pracownicy obu płci), nie dopuszczenie do wnoszenia na teren ochraniany materiałów niebezpiecznych, usuwanie z terenu Klubu osób naruszających spokój, ustalony porządek prawny, w szczególności Regulamin Porządkowy Klubu Żak, w tym osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających -   NIE

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wysokość wadium wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla całego przedmiotu zamówienia. Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie: a) pieniężnej, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). W przypadku, gdy: oferta nie będzie zabezpieczona wadium, wadium zostało wniesione w formie innej niż określił Zamawiający, wadium zostało wniesione w wysokości mniejszej niż określił Zamawiający, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z dalszej części postępowania. Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 3811 602202 0000 0000 2892 5035. Na przelewie należy umieścić adnotację: Wadium na usługę będącą przedmiotem przetargu nieograniczonego Sygn. Akt ZP/P/U/01/16 dla Klubu Żak w Gdańsku. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Warunki zwrotu i utraty wadium określa ustawa Prawo zamówień publicznych. Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą zachowywać ważność przez cały okres związania Wykonawcy ofertą.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w punkcie 8.1. i 8.2. SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.1. oraz koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1009 ze zm.), Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie 8.1. SIWZ oraz dokumentów wskazanych w pkt 8.3. SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.2. oraz przedłożenia wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również usług wykonywanych, obejmującego co najmniej dwie usługi polegające na całodobowej stałej fizycznej ochronie mienia w obiektach użyteczności publicznej o zrealizowanej wartości jednostkowej nie mniejszej niż 240.000,00 zł netto każda oraz co najmniej trzy usługi ochrony fizycznej biletowanych imprez kulturalnych w obiektach zamkniętych, z liczbą gości nie mniejszą niż 400 osób każda – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – to w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie 8.1. SIWZ oraz dokumentów wskazanych w punkcie 8.4.SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.3. oraz wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia zawierającego w swym zakresie samochód patrolowy oraz system monitoringu wizyjnego składający się z 17 kamer wizyjnych i odbiornika wraz rejestracją kolorowego obrazu i z serwisem, środkami łączności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ – Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie 8.1. SIWZ oraz dokumentów wskazanych w punkcie 8.5. i 8.6. SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.4. oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zawierającego w swym zakresie co najmniej 5 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (minimum 2 osoby przeznaczone do ochrony imprez posiadające doświadczenie w ochronie imprez kulturalnych, minimum 2 osoby w zorganizowanej i zmotoryzowanej grupie interwencyjnej na terenie Trójmiasta oraz minimum 1 osoba sprawująca nadzór nad pracownikami nie wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiadająca minimum 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami ochrony w obiektach użyteczności publicznej), jak również co najmniej 5 osób przeznaczonych do całodobowego strzeżenia mienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, a także oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ – Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie 8.1 SIWZ oraz dokumentu wskazanego w pkt 8.7. SIWZ W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.5. oraz przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100.000,00 zł, jednakże zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U.2013.1550), Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 65
 • 2 – Deklaracja zatrudnienia minimalnej wymaganej przez Zamawiającego liczby pracowników na umowę o pracę, przeznaczonych do realizacji zamówienia – 30
 • 3 – Czas dojazdu grupy interwencyjnej do siedziby Zamawiającego od momentu powiadomienia o incydencie – 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: NIE  

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpią następujące warunki zmiany umowy: - w razie zmiany przepisów dotyczących: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmianie mogą ulec ceny za przedmiot zamówienia, przy czym w przypadku punktu a) zmiana stawki podatku od usług w zakresie całodobowej stałej fizycznej ochrony wskazanej w formularzu ofertowo-cenowym powoduje zmianę ceny brutto usług zakresie całodobowej stałej fizycznej ochrony z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego dotyczącego zmiany stawki podatki od towarów i usług i zostaje potwierdzona aneksem, zaś w pozostałych przypadkach wskazanych w punktach a)-c) o każdej planowanej zmianie cen Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie udokumentowując wpływ zmian przepisów na zmianę kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na cenę w zawartej umowie o wykonanie usług zakresie całodobowej stałej fizycznej ochrony, a zmiana cen odbywa się na podstawie Aneksu do umowy, z mocą obowiązywania od dnia wejścia z życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę mającą wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o ile Zamawiający uzna zmianę ceny za zasadną i udokumentowaną, - wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron, - zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, - nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotowym zamówieniem, które weszły w życie po zawarciu umowy, - Wykonawca zaproponuje obniżenie ceny usługi lub wprowadzi upusty lub promocje zaakceptowane przez Zamawiającego. - zaistnienie siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy, - wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.klubzak.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Klub Żak, Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Klub Żak, Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 140331 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016
 

Dokumenty do pobrania

SIWZ-ochrona 2016.pdf

Pobierz

Zal nr 1-oferta-wzor-ochrona 2016.pdf

Pobierz

Zal nr 2 -oferta-koncepcja -ochrona 2016.pdf

Pobierz

zal nr 3 -ochrona2016.pdf

Pobierz

zal nr 4-ochrona 2016.pdf

Pobierz

zal nr 5-ochrona 2016.pdf

Pobierz

Zal nr 6-ochrona 2016.pdf

Pobierz

Zal nr 7-ochrona 2016.pdf

Pobierz

Zal nr 8 - ochrona 2016.pdf

Pobierz

Zal nr 9 -ochrona2016.pdf

Pobierz

Zal nr 10 umowa-wzor-ochrona 2016.pdf

Pobierz