Zamówienia publiczne

28.07.2015

Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Żak, ul. Grunwaldzka 195/197, 80-266 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3451590, faks 58 3440573. Adres strony internetowej zamawiającego: klubzak.com.pl. Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: klubzak.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejska instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie składa się z dwóch części: Część A - przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług codziennego sprzątania siedziby Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 wraz z przyległym terenem, w tym odśnieżanie, utrzymanie trawników, posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych, usuwanie liści, usuwanie śniegu z daszku nad holem oraz b) codzienne uzupełnianie ręczników, papieru toaletowego, mydła w płynie, worków na śmieci, dozowników zapachów, kostek toaletowych (środki i materiały własne Wykonawcy), c) serwis sprzątający w czasie imprez okolicznościowych (ok. 10 wieczorów w okresie 12 miesięcy, najczęściej weekendy), oraz wczesnym popołudniem w związku z przedpołudniową działalnością Klubu (ok. 90 dni, pon-pt w okresie 12 miesięcy), d) usługi hydrauliczne w zakresie bieżącej konserwacji i naprawy urządzeń sanitarnych (krany, rezerwuary, prysznice, inne), e) czyszczenie separatora tłuszczów w kawiarni. Ad. a) Usługi codziennego sprzątania muszą być wykonywane przez 7 dni w tygodniu przez wszystkie dni w roku, w godzinach przedpołudniowych, przed godzinami działalności Klubu Żak, biura do godz. 7.00., pozostałe pomieszczenia do godz. 10.00. (Szczegółowy harmonogram godzinowy prac będzie ustalany na bieżąco przez Zamawiającego). Usługi sprzątania i konserwacji wykonywane będą przez Wykonawcę specjalistycznym sprzętem i przy użyciu odpowiednich środków i preparatów, stanowiących materiały własne Wykonawcy. Ad. c) Serwis sprzątający: ze względu na działalność Zamawiającego istnieje konieczność pełnienia dyżuru i w miarę potrzeby świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w Klubie. Zamawiający organizuje seanse przedpołudniowe dla szkół (ok. 90 dni w czasie jednego roku szkolnego). Po zakończeniu seansów konieczne jest ponowne sprzątnięcie sali kinowej, holu i toalet położonych na parterze. Serwis ten może być świadczony przez jedną osobę, czas świadczenia usługi ok. 1 godzina, ok. godz. 14.00. Pozostałe imprezy okolicznościowe organizowane są wieczorem. W przypadku oczekiwanej dużej liczby gości serwis niezbędny jest do utrzymania na bieżąco czystości w toaletach i w holu, oraz uzupełniania środków higienicznych, opróżniania koszy na śmieci itp. Serwis wieczorny może być świadczony przez 1 osobę. Czas trwania ok. 4 godzin. (np. 20.00-24.00.) Ad. d) Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń sanitarnych obejmuje utrzymanie drożności i sprawnego spływu wody we wszystkich urządzeniach sanitarnych oraz w kratkach ściekowych. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje jedynie koszty związane z wykonaniem usługi i nie obejmuje kosztu ewentualnych materiałów niezbędnych do wymiany. Część B - sprzątanie okresowe obejmuje kompleksowe sprzątanie Klubu, w tym m.in: a) mycie okien - osiem razy w okresie obowiązywania umowy b) sprzątanie sezonowe - pielęgnację podłóg, czyszczenie ścian, pranie wykładzin, foteli - dwa razy w okresie obowiązywania umowy c) sprzątanie generalne - obejmuje swym zakresem sprzątanie sezonowe oraz prace wysokościowe - odkurzanie i mycie elementów konstrukcji, ścian, elementów wykończenia wnętrz znajdujących się w miejscach trudnodostępnych - dwa razy w okresie obowiązywania umowy d) cyklinowanie i lakierowanie dębowej podłogi w kawiarni - jeden raz w okresie obowiązywania umowy Usługa cyklinowania, uzupełnienia szczelin elementami drewnianymi oraz lakierowania lakierem wodnym podłogi w kawiarni. Powierzchnia: 110m2, deski dębowe; Termin wykonania - 3-9 lipca 2016. Warunki wykonania: Wykonanie cyklinowania odpowiednimi maszynami bezpyłowymi powierzchni drewnianej wraz miejscami przylegającymi do ścian. Lakierowanie: dwie warstwy lakierem wodnym trudnościeralnym.
II.1.5) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.00.00-9, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9, 77.31.00.00-6, 45.43.21.14-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga składania wadium.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie warunku wskazanego w pkt 3.1ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia wskazanego w punkcie 6.1. SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku, Zamawiający uzna go za spełniony.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie warunku wskazanego w pkt 3.2.- ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wskazanych w punkcie 6.1 i 6.2 SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.2. oraz dla części A: - wykazu usług potwierdzającego należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, co najmniej trzech usług sprzątania obiektów użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Zamawiający uzna warunek za spełniony, a dla części B - wykazu usług potwierdzającego należyte wykonanie, co najmniej trzech usług sprzątania w obiektach o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, obejmujących: sprzątanie wysokościowe (np. mycie okien, elementów elewacji, konstrukcji wewnątrz budynków) oraz czyszczenie i pielęgnację podłóg i glazury (np. pranie dywanów, wykładzin, akrylowanie, woskowanie podłóg, sprzątanie pobudowane różnorodnych powierzchni), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
III.3.3) Potencjał techniczny i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie warunku wskazanego w pkt 3.3. ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wskazanych w punkcie 6.1, 6.3. SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.3. oraz Wykazu urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: - dla części A - zawierającego automat szorująco-zbierający; minimum 2 odkurzacze; zamiatarkę; maszynę do polerowania szybkoobrotowej z odpowiednim padem - dla części B - zawierającego automatu szorującego i polerującego oraz maszynę do cyklinowania podłóg drewnianych, jak również Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku w zakresie warunku wskazanego w pkt 3.4 .- ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wskazanych w punkcie 6.1 i 6.4. SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.4. oraz Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - dla części A - zawierającego osobę posiadającą minimum roczne doświadczenie w nadzorze i kierowaniu pracownikami wykonującymi utrzymanie czystości i higieny oraz minimum pięć osób sprzątających, - dla części B - zawierającego osobę posiadającą minimum roczne doświadczenie w nadzorze i kierowaniu pracownikami wykonującymi sprzątanie oraz minimum trzy osoby sprzątające, z czego minimum dwie z uprawnienia do pracy na wysokościach, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa i opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia i dokumentu, wskazanych w punkcie 6.1 oraz 6.5. SIWZ. W razie złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunku wskazanego w pkt 3.5. oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 200.000,00 zł, Zamawiający uzna warunek za spełniony.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Lista środków chemicznych jakie Wykonawca będzie stosował do wykonania zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 90
2. Kryterium jakości rozumiane jako deklaracja zatrudnienia minimalnej, wymaganej przez Zamawiającego liczby pracowników na umowę o pracę - 10
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: klubzak.com.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Klub Żak ul. Grunwaldzka 195/197 80-266 Gdańsk.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Klub Żak ul. Grunwaldzka 195/197 80-266 Gdańsk.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 28 lipca 2015.