Zamówienia publiczne

23.07.2019

Ogłoszenie nr 510183834-N-2019 z dnia 03-09-2019 r.

 

Klub Żak: Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  tak
Numer ogłoszenia: 576841-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Klub Żak, Krajowy numer identyfikacyjny 19051048100000, ul. ul. Grunwaldzka 195/197  , 80-266  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 451 590, e-mail natasza.garczynska@klubzak.com.pl, faks 583 440 573.
Adres strony internetowej (url): www.klubzak.com.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług sprzątania Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  ZP/P/U/01/19

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług codziennego sprzątania siedziby Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 wraz z przyległym terenem, w tym odśnieżanie, utrzymanie trawników, posypywanie piaskiem ciągów komunikacyjnych, usuwanie liści, opróżnianie śmietników zewnętrznych, oraz b) codzienne uzupełnianie ręczników, papieru toaletowego, mydła w płynie, worków na śmieci, dozowników zapachów, kostek toaletowych (Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt tych środków i materiałów), c) serwis sprzątający ma być realizowany wczesnym popołudniem, w związku z przedpołudniową działalnością Klubu (około 80 dni, w dniach poniedziałek – piątek, w okresie 12 miesięcy realizacji usług), d) naprawy hydrauliczne w zakresie bieżącego utrzymania, konserwacji i naprawy urządzeń sanitarnych (krany, rezerwuary, prysznice, inne), e) czyszczenie separatora tłuszczów w kawiarni, f) sprzątanie okresowe obejmujące kompleksowe sprzątanie Klubu, w tym m.in:-mycie okien-8 razy w okresie obowiązywania umowy, (z uwzględnieniem mycia w ramach generalnego sprzątania) - sprzątanie sezonowe obejmujące: pielęgnację podłóg, czyszczenie ścian, pranie wykładzin, foteli – 2 razy w okresie obowiązywania umowy, - sprzątanie generalne – obejmuje swym zakresem mycie okien, sprzątanie sezonowe oraz prace wysokościowe – odkurzanie i mycie elementów konstrukcji, ścian, elementów wykończenia wnętrz znajdujących się w miejscach trudnodostępnych – 2 razy w okresie obowiązywania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9

Dodatkowe kody CPV: 90612000-0, 90620000-9, 77310000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 263746
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Hombre Service Spółka z o.o.
Email wykonawcy: hombre@hombre.pl
Adres pocztowy: Chmielewskiego 5b
Kod pocztowy: 81-721
Miejscowość: Sopot
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 309410.58
Oferta z najniższą ceną/kosztem 309410.58
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 522105.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Dokumenty do pobrania

SIWZ-sprzątanie 2019.pdf

Pobierz

Zal nr 1-oferta i załącznik do SIWZ sprzątanie Klub Żak 2019.pdf

Pobierz

Zal nr 2 - umowa sprzątanie 2019 z poprawką.pdf

Pobierz