Zamówienia publiczne

14.08.2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający, 32340000-8 Mikrofony i głośniki/

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający, 32340000-8 Mikrofony i głośniki/” (Sygn. akt ZP/P/D/01/17) wybrano ofertę nr 3 Wykonawcy pod nazwą: Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna, ul. Leśna 15A/1, 81-876 Sopot o cenie 306.270,00 zł .

 

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający, 32340000-8 Mikrofony i głośniki/” (Sygn. akt ZP/P/D/01/17) złożone zostały następujące oferty:

  1. Oferta nr 1 - Profi AudioIP, ul. Pogodna 21, 05-077 Warszawa,  cena 200.613,00 zł
  2. Oferta nr 2 - Audio Plus Sp. z o.o., ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki, cena 416.478,00 zł
  3. Oferta nr 3 - Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna, ul. Leśna 15A/1, 81-876 Sopot, cena 306.270,00 zł

Ocenie ofert poddano oferty nieodrzucone, które uzyskały następującą punktację w danym kryterium:

  1. Oferta nr 2 - Audio Plus Sp. z o.o., ul. Kolejowa 100, 05-092 Łomianki

Cena - 44,12 pkt

Termin gwarancji - 30 pkt

Termin dostawy= 10 pkt

Łącznie 84,12 pkt

  1. Oferta nr 3 - Lauda Audio Adamowicz Spółka Jawna, ul. Leśna 15A/1, 81-876 Sopot

Cena= 60 pkt

Termin gwarancji= 18 pkt

Termin dostawy= 6,66 pkt

Łącznie 84,66 pkt

Oferta nr 3 uzyskała łącznie najwyższą punktację w wyniku sumy punktacji za poszczególne kryteria Cena, Termin gwarancji i Termin dostawy, a zatem stanowi ofertę najkorzystniejszą.

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż cena oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 310.000 zł brutto.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę sprzętu nagłośnieniowego do sali koncertowej Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” /CPV 32342400-6 Sprzęt nagłaśniający, 32340000-8 Mikrofony i głośniki/” (Sygn. akt ZP/P/D/01/17) nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dokumenty do pobrania

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego

Pobierz