ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Ja, ……………………………………………….. oświadczam, iż przed wyrażeniem poniższych zgód zapoznałam/-em się z Klauzulą Informacyjną Klubu Żak i niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie w dokumentach zgłoszeniowych do Konkursu/projektu, przez Klub Żak - samorządową instytucję kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, 80-226 Gdańsk, posiadającą NIP 5830004739, REGON 190510481, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 5/98 (dalej: „Klub Żak”). – Administratora Danych Osobowych, w celu:

 

1.   wykorzystania podanych przeze mnie dobrowolnie danych osobowych w celu przyjęcia mojego zgłoszenia do Konkursu/projektu rezydencja/premiera 2022, dokonania rozstrzygnięcia naboru do Konkursu/projektu i opublikowania jego wyników na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl oraz zawarcia umowy w przypadku, gdy zostanę zakwalifikowany/a do udziału w Konkursie/projekcie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych*.

 

TAK

 
 

 

 

 

 NIE

 

2.   używania przez Klub Żak telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów przeprowadzenia naboru do Konkursu/projektu organizowanego przez Klub Żak, dokonania rozstrzygnięcia Konkursu/projektu oraz ewentualnego zawarcia umowy**. 

 

TAK

 
 

 

 

 

 NIE

 

……………………………………

 (data, czytelny podpis)

 

* Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody wiąże się z niemożliwością wzięcia udziału w Konkursie/projekcie organizowanym przez Klub Żak.

** Wyrażenie tej zgody jest również dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi Klubowi Żak np. kontakt z Panią/Panem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie

 

Potwierdzam poprawność podanych przeze mnie danych osobowych i dobrowolność ich przekazania.

 

………………………………

 (data, czytelny podpis)

Oświadczenia aplikującego:

 

1. Zgodnie z treścią Art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zobowiązuję się do uzyskania zezwoleń i licencji od podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich i pokrewnych na wykorzystanie cudzych utworów w zgłoszonym projekcie i oświadczam, że będę ponosić odpowiedzialność prawną z tytułu zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Organizatora z tytułu wyżej wymienionego.

 

Czytelny podpis tancerza   …………………………………………

 

2. Oświadczam, że zgłoszony w niniejszym konkursie spektakl nie narusza niczyich praw autorskich lub pokrewnych, ani jakichkolwiek praw innych osób trzecich.

 

Czytelny podpis tancerza   …………………………………………

 

3. Oświadczam, że pokryję koszty wynikające z tytułu naruszeń praw autorskich i pokrewnych.

 

Czytelny podpis tancerza   …………………………………………

 

4. Oświadczam, że zgłoszony do konkursu spektakl jest moim autorskim pomysłem, że nie stanowi on części innego przedstawienia.

 

Czytelny podpis tancerza   …………………………………………

 

5. Oświadczam, że wszystkie wyżej podane informacje są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” imienia i nazwiska.

 

 

Data ……………………..                                   Czytelny podpis tancerza aplikującego …………………………………

 

Potwierdzenie udziału pozostałych tancerzy:

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „rezydencja / premiera 2022” oraz na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” mojego imienia i nazwiska.

 

Data ……………………..                                                  Czytelny podpis tancerza   ……………………………………

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „rezydencja / premiera 2022” oraz na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” mojego imienia i nazwiska.

 

Data ……………………..                                                  Czytelny podpis tancerza   ……………………………………

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „rezydencja / premiera 2022” oraz na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” mojego imienia i nazwiska.

 

Data ……………………..                                                  Czytelny podpis tancerza   ……………………………………

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „rezydencja / premiera 2022” oraz na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” mojego imienia i nazwiska.

 

Data ……………………..                                                  Czytelny podpis tancerza   ……………………………………

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „rezydencja / premiera 2022” oraz na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” mojego imienia i nazwiska.

 

Data ……………………..                                                  Czytelny podpis tancerza   ……………………………………

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „rezydencja / premiera 2022” oraz na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” mojego imienia i nazwiska.

 

Data ……………………..                                                  Czytelny podpis tancerza   ……………………………………

 

Wyrażam zgodę na udział w konkursie „rezydencja / premiera 2022” oraz na upublicznienie dla potrzeb promocji i realizacji konkursu „rezydencja / premiera 2022” mojego imienia i nazwiska.

 

Data ……………………..                                                  Czytelny podpis tancerza   ……………………………………