KLAUZULA INFORMACYJNA

w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Klub Żak - samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, 80-226 Gdańsk, posiadająca NIP 5830004739, REGON 190510481, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdańska pod numerem 5/98 (dalej Klub Żak).

 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1.   W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych (jako osoby, której dane osobowe są przetwarzane) należy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: biuro@klubzak.com.pl lub iod@klubzak.com.pl albo drogą listu zwykłego na adres siedziby Klubu Żak.

2.   Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia Pani/Pana zgłoszenia do Konkursu/projektu, dokonania rozstrzygnięcia naboru do Konkursu/projektu i opublikowania jego wyników na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl oraz w celu zawarcia z Panią/Panem umowy w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zakwalifikowana/y do udziału w Konkursie/projekcie na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) i b) RODO.

3.   Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres dokonania rozstrzygnięcia naboru do Konkursu/projektu i opublikowania jego wyników na stronie internetowej www.gdanskifestiwaltanca.pl, a w przypadku, gdy zostanie Pani/Pan zakwalifikowana/y do Konkursu/projektu przez okres realizacji zawartej z Panią/Panem umowy a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

4.   Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego), natomiast mogą być udostępniane innym odbiorcom uprawionym do rozliczania i kontroli działalności Klubu Żak z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, podmiotom dofinansowującym projekty kulturalne i edukacyjne realizowane przez Klub Żak, podmiotom świadczącym obsługę prawną Klubu Żak, firmie hostingowej dostarczającej usługi poczty elektronicznej na rzecz Klubu Żak, operatorom telekomunikacyjnym świadczącym usługi teleinformatyczne na rzecz Klubu Żak.

5.   Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.   Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7.   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wypadku jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli nie poda Pan/Pani danych osobowych, niemożliwe będzie przyjęcie Pani/Pana zgłoszenia do konkursu.

9.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

10.   Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@klubzak.com.pl lub iod@klubzak.com.pl albo drogą poczty tradycyjnej, w formie pisemnej na adres siedziby Klubu Żak.