Zamówienia publiczne

09.09.2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi dozoru i ochrony

Ogłoszenie nr 583068-N-2020 z dnia 2020-09-09 r.

Klub Żak: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Żak, krajowy numer identyfikacyjny 19051048100000, ul. ul. Grunwaldzka 195/197 , 80-266  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 451 590, e-mail natasza.garczynska@klubzak.com.pl, faks 583 440 573.  Adres strony internetowej (URL): www.klubzak.com.pl
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): miejska instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://klubzak.com.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://klubzak.com.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

 

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: pisemnie, Adres: Gdańsk, 80-266, Al. Grunwaldzka 195/197


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług całodobowego dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197

Numer referencyjny: ZP/P/U/01/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część A zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozoru i ochrony mienia w Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, tj. całodobowa usługa dozoru i ochrony mienia pełniona non stop przez jednego pracownika ochrony oraz całodobowy monitoring własnymi urządzeniami technicznymi, a w szczególności: a) całodobowe strzeżenie mienia znajdującego się na terenie Zamawiającego przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą i kradzieżą z włamaniem, b) udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego, c) niedopuszczenie do wejścia i przebywania na terenie Zamawiającego osób nieupoważnionych, poza miejscami dostępnymi dla gości, d) ochrona przed kradzieżą lub zniszczeniem pojazdów znajdujących się na terenie Klubu (parking główny, parking wewnętrzny i plac przy wejściu głównym), w szczególności strzeżenie samochodów gości po zamknięciu parkingu wewnętrznego, e) nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zauważonych zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. lub o zagrożeniach ich powstania, w tym podejrzeniu terroryzmu, f) zapobieganie powstaniu innych szkód, t.j. zalanie pomieszczeń, pożar i inne zdarzenia losowe, g) kontrola stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez właściwą obsługę dozorową systemu p.pożarowego, h) usuwanie z terenu Klubu osób naruszających spokój, ustalony porządek prawny, w szczególności Regulamin Porządkowy Klubu Żak, w tym osób nietrzeźwych i pod wpływem środków odurzających, i) prowadzenie stałego monitoringu terenu chronionego przy użyciu co najmniej 23 własnych kamer wizyjnych i odbiornika wraz rejestracją kolorowego obrazu i z zapewnieniem serwisu tego systemu monitoringu, j) stałe i adekwatne do okoliczności patrolowanie terenu Zamawiającego (budynek i otoczenie), w tym celem uniemożliwienia zamieszczenia grafitti na budynku Zamawiającego, k) prowadzenie na bieżąco Dziennika Dozoru, l) przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie i rejestrowanie „ruchu” (wydawania i przyjmowania) kluczy przechowywanych w Portierni Klubu, m) udzielanie bieżących informacji osobom z zewnątrz przychodzącym do Klubu, n) wykonywanie bieżących poleceń kierownictwa Zamawiającego oraz osoby wyznaczonej w zakresie właściwego zabezpieczenia porządku i powierzonego do ochrony mienia, o) znajomość i stosowanie: regulaminów wewnętrznych Zamawiającego - Regulaminu Porządkowego Klubu Żak, funkcjonowania i obsługi centrali sygnalizacji pożaru i postępowania alarmowego, instrukcji dyżurnego punktu ostrzegania i alarmowania, podstawowych zasad postępowania w przypadku pożaru, zamachu terrorystycznego i innych zdarzeń, p) monitorowanie i obsługa miejsc postojowych na terenie parkingu Zamawiającego, pozostawienie opuszczonego szlabanu wjazdowo-wyjazdowego w godzinach wskazanych przez Zamawiającego i wpuszczanie/wypuszczanie w tych godzinach na parking/z parkingu pojazdów osób uprawnionych przez Zamawiającego, informowanie o zasadach korzystania z parkingu oraz sposobie wnoszenia opłat, egzekwowanie zakazu parkowania samochodów poza miejscem wyłącznie do tego przeznaczonym – zgodnie z wewnętrznym Regulaminem Klubu. Wykonawca nie musi posiadać do obsługi parkingu swojej kasy fiskalnej, opłaty parkingowe będą pobierane przez kasę Klubu. Część B zamówienia Świadczenie usług ochrony imprez kulturalnych w Klubie ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197, a w szczególności: a) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na imprezach kulturalnych odbywających się w siedzibie Zamawiającego (każdorazowy zakres zadań, okres ochrony i wymagana liczba pracowników ochrony będą zgłaszane z trzydniowym wyprzedzeniem), b) dokonywanie czynności sprawdzających wobec osób wchodzących oraz pojazdów wjeżdżających na teren objęty ochroną (wymagani do tego celu pracownicy obu płci), c) niedopuszczenie do wnoszenia na teren ochraniany materiałów niebezpiecznych, d) usuwanie z terenu Klubu osób naruszających spokój, ustalony porządek prawny, w szczególności Regulamin Porządkowy Klubu Żak, w tym osób nietrzeźwych i pod wpływem

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV:

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przewiduje się zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do 10% wartości części B zamówienia podstawowego - ochrony osób w czasie imprez kulturalnych w Klubie Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

   

2020-11-06

 
     

2023-06-05


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: posiadanie uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie usług ochrony osób i mienia, tj. koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 838). Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 100.000,00 zł, jednakże zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U.2013.1550).

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. posiadanie doświadczenia w zakresie należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, łącznie: co najmniej dwóch usług polegających na całodobowej stałej fizycznej ochronie mienia w obiektach użyteczności publicznej o zrealizowanej wartości jednostkowej nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto każda - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie, oraz co najmniej trzech usług ochrony fizycznej biletowanych imprez kulturalnych w obiektach zamkniętych, z liczbą gości nie mniejszą niż 400 osób każda - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - to w tym okresie, (Przez imprezę kulturalną należy rozumieć koncert, wystawę, przedstawienie teatralne, itp., Zamawiający nie kwalifikuje jako imprezę kulturalną imprez firmowych, towarzyskich, rodzinnych i sportowych) 2. dysponowanie osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia; tj. co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (minimum 2 osobami przeznaczonymi do ochrony imprez posiadającymi doświadczenie w ochronie imprez kulturalnych, minimum 2 osobami w zorganizowanej i zmotoryzowanej grupie interwencyjnej na terenie Trójmiasta oraz minimum 1 osobą sprawującą nadzór nad pracownikami nie wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad pracownikami ochrony w obiektach użyteczności publicznej), jak również co najmniej 5 osobami przeznaczonymi do całodobowego strzeżenia mienia, 3. dysponowanie samochodem patrolowym oraz systemem monitoringu wizyjnego składającego się z 23 kamer wizyjnych i odbiornika wraz rejestracją kolorowego obrazu i z serwisem, środkami łączności;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3. Oświadczenia o braku wydania wobec wykonawcy prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 4. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, : 7.1. zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 8.7. SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp; 7.2. zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 8.8, 8.9. i 8.10. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 838), 2. Odpis albo wydruk z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 6. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100.000,00 zł, jednakże zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U.2013.1550),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak

 
Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 11.200 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście złotych) dla całego przedmiotu zamówienia. Wadium Wykonawca może wnieść w akceptowanej przez Zamawiającego formie: a) pieniężnej, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Wadium w akceptowanej przez Zamawiającego formie należy wnieść do momentu ostatecznego składania ofert. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: 3811 602202 0000 0000 2892 5035. Na przelewie należy umieścić adnotację: „Wadium na usługę będącą przedmiotem przetargu nieograniczonego Sygn. Akt ZP/P/U/01/2020 dla Klubu Żak w Gdańsku”. Zamawiający informuje, że za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, zamawiający wymaga, aby w swojej treści zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty całości sumy wadium na pierwsze żądanie zamawiającego oraz przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

IV.4) Licytacja elektroniczna


 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpią następujące warunki zmiany umowy: 1. w razie zmiany przepisów dotyczących: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmianie mogą ulec ceny za przedmiot zamówienia, przy czym w przypadku punktu a) zmiana stawki podatku od usług w zakresie całodobowej stałej fizycznej ochrony wskazanej w formularzu ofertowo-cenowym powoduje zmianę ceny brutto usług zakresie całodobowej stałej fizycznej ochrony z dniem wejścia w życie odpowiedniego aktu prawnego dotyczącego zmiany stawki podatki od towarów i usług i zostaje potwierdzona aneksem, zaś w pozostałych przypadkach wskazanych w punktach a)-c) o każdej planowanej zmianie cen Wykonawca obowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie dokumentując wpływ zmian przepisów na zmianę kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz na cenę w zawartej umowie o wykonanie usług zakresie całodobowej stałej fizycznej ochrony, a zmiana cen odbywa się na podstawie Aneksu do umowy, z mocą obowiązywania od dnia wejścia z życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę mającą wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o ile Zamawiający uzna zmianę ceny za zasadną i udokumentowaną, 2. wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron, 3. zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, 4. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, związanych z przedmiotowym zamówieniem, które weszły w życie po zawarciu umowy, 5. Wykonawca zaproponuje obniżenie ceny usługi lub wprowadzi upusty lub promocje zaakceptowane przez Zamawiającego, 6. zaistnienie siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy, 7. wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę, oraz pozostałych wypadkach wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przy czym wszystkie zmiany w umowie zostają potwierdzone aneksem w formie pisemnej.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-18, godzina: 09:45,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Oferta winna być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: