Zamówienia publiczne

02.12.2020

Informacja o wyniku postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (ZP/P/D/02/2020) wybrana została
- oferta nr 1 złożona przez: 
Kinekspert Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa Spółka jawna z siedzibą w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 167, uzyskała 80 pkt w kryterium: cena oraz 10 pkt w kryterium: termin gwarancji.  Łącznie oferta uzyskała 90 pkt. 
- oferta nr 2 złożona przez :
Kino Digital Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie, ul. Wólczyńska 133/327, uzyskała 79,48 pkt w kryterium: cena oraz 0 pkt w kryterium: termin gwarancji.  Łącznie oferta uzyskała 79,48 pkt
2. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)  Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę cyfrowego laserowego projektora kinowego DCP do Klubu Żak w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197” (ZP/P/D/02/2020) nie wykluczono żadnego Wykonawcy ani nie odrzucono żadnej z ofert.
Nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający, informuje również, że podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.