Zamówienia publiczne

31.08.2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego” (Kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania, Kod CPV: 90612000-0 Usługi zamiatania ulic, Kod CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania, Kod CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych)  (Sygn. Akt ZP/P/U/02/17)

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego” (Kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania, Kod CPV: 90612000-0 Usługi zamiatania ulic, Kod CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania, Kod CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych) wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy pod nazwą: HOMBRE Service Sp. z o.o. w Sopocie, ul. Chmielewskiego 5 b, 81-721 Sopot o cenie 218.781,17 zł.

 

Uzasadnienie

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego” (Kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania, Kod CPV: 90612000-0 Usługi zamiatania ulic, Kod CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania, Kod CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych) (Sygn. Akt ZP/P/U/02/17) złożona została jedna następująca oferta:

Oferta nr 1 - HOMBRE Service Sp. z o.o. w Sopocie, ul. Chmielewskiego 5 b, 81-721 Sopot o cenie 218.781,17 zł,

która uzyskała następującą punktację w danym kryterium:

- Cena 218.781,17 zł – 60 pkt

- Jakość rozumiana jako deklaracja wykonania dodatkowych czynności związanych ze świadczeniem usługi – 40 pkt. 

Łącznie Oferta nr 1 uzyskała 100 pkt

 

Oferta nr 1 była jedyną złożoną ofertą, niepodlegającą odrzuceniu, uzyskała łącznie maksymalną punktację w wyniku sumy punktacji za poszczególne kryteria, a zatem stanowi ofertę najkorzystniejszą.

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż cena oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, tj. 270.090,82 zł brutto.

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług sprzątania Klubu ŻAK w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 195/197 oraz terenu przyległego” (Kod CPV: 90910000-9 Usługi sprzątania, Kod CPV: 90612000-0 Usługi zamiatania ulic, Kod CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania, Kod CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych) (Sygn. Akt ZP/P/U/02/17) nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów oraz nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.