Praca

25.04.2019

Główna Księgowa / Główny Księgowy

O stanowisko Głównej Księgowej / Głównego Księgowego z uwagi na fakt, iż Klub Żak – miejska instytucja kultury z siedzibą w Gdańsku jest jednostką sektora finansów publicznych, może ubiegać się osoba, która spełnia wymagania związane ze stanowiskiem, określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami/, a w szczególności:

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Znajomość obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Znajomość przepisów podatkowych, w tym ustawy o VAT,
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i zamówień publicznych oraz dotyczących zagadnień rachunkowości budżetowej, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office i programu SYMFONIA.
 5. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyka w księgowości w instytucji kultury,
 • doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym,
 • posiadanie umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia.

 

Mile widziane:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym czytać ze zrozumieniem umowy, zamówienia lub analogiczne dokumenty w tym języku,
 2. Doświadczenie na stanowisku głównej księgowej / głównego księgowego lub księgowej / księgowego w publicznej instytucji kultury

 

Zakres obowiązków:

 1. wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),
 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych (w programie Symfonia)
 3. przygotowanie bilansu rocznego Klubu Żak wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji,
 4. zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 5. planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązanymi finansowymi i prawnymi instytucji
 6. raportowanie stanu finansowego instytucji według ustalonych procedur i zgodnie z określonymi terminami, wynikającymi w szczególności z obowiązujących przepisów prawa,
 7. nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 8. zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych,
 9. prowadzenie i nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych, przyjętych zasad polityki rachunkowości, planu finansowego, instrukcji kasowej.
 11. zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 12. sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i statystycznych,
 13. przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń i innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 14. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 15. opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
 16. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 17. przygotowywanie i rozliczenie inwentaryzacji.
 18. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 19. odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki,
 20. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez Dyrektora instytucji należą do kompetencji Głównego księgowego.
 21. współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Etap wstępny – dokumenty złożone jako załączniki do e-maila przesłanego do dnia 22 maja 2019 r. do g. 16.00 na adres: biuro@klubzak.com.pl
 1. Życiorys zawodowy z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Skany dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie / kwalifikacje oraz dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, inne),
 4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 6. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku (w przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie skierowany na wstępne badania lekarskie do lekarza medycyny pracy, jeżeli nie przedłoży aktualnych badań odpowiednich do stanowiska pracy).

 

Wzór oświadczenia zawierającego treści, o których mowa w pkt d)-e) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

 

 1. Nabór II etap – tylko osoby zaproszone do składania dokumentów po zakończeniu etapu wstępnego:
 1. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie / kwalifikacje oraz dokumenty potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy, inne) – kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez składającego

Osoby zaproszone do składania dokumentów po zakończeniu etapu pierwszego winny je złożyć do sekretariatu Klubu Żak, ul. Grunwaldzka 195/197 80-266 Gdańsk, p. 304, do dnia 29 maja 2019 r. do godziny 16.00. Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem osoby składającej oraz opisanej jako „Dokumenty do naboru na stanowisko Głównej Księgowej / Głównego Księgowego Klubu Żak”.

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia o niekaralności  uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego

Do 29.05.2019 r. powiadomimy wszystkich aplikujących o wynikach Etapu wstępnego rekrutacji (tylko dane liczbowe). Do II etapu naboru zaprosimy tylko osoby wybrane w pierwszym etapie rekrutacji.

Informacje w zakresie planowanej formy i rodzaju zatrudnienia:

1. Wymiar czasu pracy na stanowisku głównego księgowego – 1etat

2. Planowane zatrudnienie na stanowisku Głównej Księgowej/Głównego Księgowego: od dnia 1 sierpnia 2019 r:

3. Przewidywane rodzaje zawartych umów o pracę:

- pierwsza umowa: umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy,

- druga umowa: umowa o pracę na czas określony nie dłuższy niż 33 miesiące,

- trzecia umowa: umowa o pracę na czas nieokreślony

4. Przewidywane warunki wynagrodzenia:

- w okresie próbnym: wynagrodzenie podstawowe 3.700 zł brutto + 40 % dodatku funkcyjnego + stażowe

- po upływie okresu próbnego: 4.050 zł brutto + 40 % dodatku funkcyjnego + stażowe  

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

W celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych prosimy załączyć do Pani / Pana aplikacji, wypełnione i podpisane zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodne z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w Pani / Pana aplikacji jest dobrowolne, jednak jeżeli nie wyrazi Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przekazanie formularza zgód, nie będziemy mogli przeprowadzić rekrutacji z Pani/Pana udziałem.

Dokumenty do pobrania

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz

Wzór oświadczenia o niekaralności

Pobierz

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Pobierz