Regulamin porządkowy Klubu Żak

Obowiązujący na terenie klubu od 30 września 2015 roku.

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu Żak obowiązane są zastosować się do niniejszego Regulaminu porządkowego.
2. Nad wykonaniem niniejszego regulaminu czuwa Dyrektor Klubu Żak, jego pracownicy oraz Agencja Ochrony Klubu.
3. Na terenie Klubu Żak w Gdańsku obowiązuje całkowity zakaz:

 • wnoszenia własnej żywności, własnych napojów, w szczególności napojów alkoholowych, broni i niebezpiecznych przedmiotów
 • posiadania i spożywania środków odurzających lub psychotropowych
 • nieobyczajnego zachowania
 • wynoszenia napojów poza teren klubu i spożywania ich poza siedzibą klubu
 • zanieczyszczania i zaśmiecania klubu oraz niszczenia mienia klubu i innych osób

4. Ponadto zakazuje się:

 • wchodzenia do sali suwnicowej z napojami, w odzieży wierzchniej i z dużymi torbami, plecakami itp.
 • wchodzenia w strefy klubu nie przeznaczonej do celów imprezy
 • rzucania wszelkimi przedmiotami
 • sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody dyrektora klubu
 • fotografowania oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody dyrektora klubu
 • wchodzenia na teren imprezy ze zwierzętami
 • wchodzenia na teren imprezy z rowerami, na rolkach lub deskorolkach
 • naklejania nalepek na terenie klubu oraz malowania po ścianach
 • zakładania nóg na stoły oraz przysypiania

5. Klienci Klubu Żak mogą skorzystać nieodpłatne z szatni klubu. Klub Żak nie odpowiada jednak za pozostawione w szatni pieniądze, dokumenty oraz wartościowe przedmioty typu telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp. Szatnia jest bezpłatna.
6. Prawo wstępu na imprezę biletowaną mają:

 • osoby, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie
 • przedstawiciele prasy, radia i innych mediów publicznych posiadający ważną kartę klubową lub zaproszenie
 • przedstawiciele służb państwowych i komunalnych oraz medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji służbowych po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem klubu

7. W przypadkach wskazanych przez klub prawo wstępu na imprezę biletowaną mają wyłącznie osoby pełnoletnie za okazaniem ważnego biletu wstępu lub zaproszenia wraz z aktualnym dokumentem tożsamości, ze zdjęciem i datą urodzenia (dowód, legitymacja, prawo jazdy).
8. Na imprezy organizowane przez klub wstępu nie mają:

 • osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

9. Zakupionego biletu po wejściu na imprezę nie wolno udostępniać innej osobie.
10. Po zakupieniu biletu i wejściu na teren Klubu Żak na właściwą imprezę muzyczną, opuszczenie terenu Klubu uważa za się za opuszczenie imprezy muzycznej. Ponowne wejście na właściwą imprezę muzyczną jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu.
11. Po rozpoczęciu przedstawienia teatralnego klub nie ma możliwości wpuszczenia na salę spóźnionych osób.
12. Zwrot biletu zakupionego w Klubie Żak może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, w tym spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie klubu i tylko za okazaniem paragonu z kasy fiskalnej.
13. Zwrot biletu w sytuacji opisanej w punkcie 11 niniejszego regulaminu jest możliwy wyłącznie w ciągu 30 minut od godziny rozpoczęcia przedstawienia teatralnego i tylko za okazaniem paragonu fiskalnego.
14. Rezerwacje biletów na imprezy oraz nadawanie nr miejsc w przypadku imprez teatralnych prowadzi wyłącznie kasa klubu. Rezerwacje z miejscami numerowanymi należy odebrać nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem imprezy teatralnej. Rezerwacji można dokonać telefonicznie (58 344 05 73, wewnętrzny 117) codziennie od godziny 15:00, a w soboty i niedziele od godziny 16:00.
15. Służby porządkowe Klubu Żak, w tym przedstawiciele Agencji Ochrony, posiadający identyfikatory, są uprawnione do:

 • sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie (to jest biletu lub karty wejściowej) a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia imprezy,
 • do legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 3,
 • do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem porządkowym.

16. Klub Żak ma prawo wyprosić, a w razie stawiania oporu usunąć z terenu klubu osoby, które swoim zachowaniem naruszają niniejszy Regulamin porządkowy, osoby mogące zanieczyścić ubrania innych osób lub wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem, osoby agresywne lub których zachowanie stanowi zagrożenie dla osób i mienia w Klubie, bez obowiązku zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet.
17. Klient klubu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia mienia powstałe z jego winy.
18. Klub Żak ma prawo nie wpuścić na imprezę osób odmawiających:

 • poddania się czynnościom sprawdzenia uprawnień do przebywania na imprezie
 • wylegitymowania się w celu ustalenia ich wieku
 • przedstawienia zawartości bagaży i odzieży, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w punkcie 3.

Ponadto Klub Żak ma prawo nie wpuścić na imprezę, gdy w klubie znajduje się taka ilość osób, że wpuszczenie kolejnych może spowodować niemożliwość zapewnienia przez Klub odpowiedniego bezpieczeństwa i porządku na jego terenie.
19. Wejście na teren Klubu Żak oznacza zgodę na zastosowanie się do niniejszych przepisów porządkowych.
20. Klub jest otwarty w godzinach od 8:00 do 1:00.
21. Niniejszy Regulamin porządkowy obowiązuje z dniem jego podpisania.